Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu asistenta učiteľa (4 pracovné miesta)

Miesto výkonu  práce

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76,  957 01 Bánovce nad Bebravou

Druh pracovného pomeru

Plný úväzok na dobu určitú počas trvania projektu, najneskôr do 31.8.2022

Termín nástupu

Dohodou, najskôr k 1.9.2020

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Asistent učiteľa: podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:

  1. bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
  2. uľahčovanie adaptácie dieťaťa so špeciálno - výchovnými potrebami, so zdravotným znevýhodnením na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
  3. individuálna práca so zdravotne znevýhodnenými žiakmi a so žiakmi so ŠVVP
  4. vykonávanie dozoru počas prestávok,
  5. sprevádzanie žiakov mimo triedy,
  6. pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

2. V práci so žiakmi v mimo vyučovacích aktivitách:

  1. priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
  2. návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
  3. zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,
  4. organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi,
  5. spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

3. V spolupráci s rodinou:

  1. organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,
  2. spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa.

 

4. V oblasti vzdelávacích aktivít:

  1. účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť

 

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVV a Š SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca školy: splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, bezúhonnosť, základy práce s PC.

Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 738,50 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude stanovené v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis s prípadným prehľadom praxe, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktná osoba: Ing. Eliška Lexmannová, zástupca riaditeľky školy pre odborný výcvik

Tel.: 0911 118 778

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na poštovú adresu školy alebo e-mail: eliskalexmann@gmail.com najneskôr 15.08.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. odoslania e-mailu).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK