Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ Handlová príjme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu školský psychológ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Lipová 8, Handlová

Termín nástupu: 1.5.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 17.4.2020

Rozsah úväzku: 100%

Počet študentov školy: 483

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa  prílohy číslo 10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Ďalšie požiadavky

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- ovládanie štátneho jazyka


Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- profesijný životopis

- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad o absolvovaní programu kvalifikačného vzdelávania.

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.


Iné

Platové zaradenie a plat:

Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 976,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.


Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 9. apríla 2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


Kontaktná osoba: Ing. Aneta Šlechtová, personalistka

Tel. kontakt: 046/512 19 16


email: personalistka@zssha.edu.sk

V Handlovej dňa 2.3.2020

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia:

Stredná odborná škola

Lipová 8

972 51  Handlová

www.zssosha.edu.sk
046/512 19 16, 512 19 10

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba: Ing. Aneta Šlechtová, personalistka

Tel. kontakt: 046/512 19 16, 512 19 10

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK