Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ J. A. Baťu Partizánske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný majster odbornej výchovy pre gastro a technické odbory

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske v súlade s § 5 zákona

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

hlavný majster odbornej výchovy

pre gastro a technické odbory.

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na uchádzača:

 • podľa zákona č 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/82020 . z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vykonanie 1. atestácie
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • doklad o ukončení funkčného vzdelávania – nie je podmienkou.

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • znalosť školskej legislatívy
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • práca s počítačom.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklad o 1. atestácii alebo jej náhradnej formy
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie o poskytnutí údajov na účel preukázania bezúhonnosti (netreba ak je zamestnanec našej školy)
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe (netreba, ak je zamestnanec našej školy)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca, potrebná na výkon pedagogickej činnosti, nie staršie ako 1 mesiac (netreba ak je zamestnanec našej školy)
 • profesijný životopis
 • návrh koncepcie vedenia odbornej praxe na jednu normostranu formátu A4
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných v prílohe prihlášky.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „NEOTÁRAŤ – výberové konanie – hlavný majster odbornej výchovy“ doporučenou poštou na adresu školy:

SOŠ  Jána Antonína Baťu Partizánske

Námestie SNP 5

958 01  Partizánske.

Poštová zásielka má byť doručená alebo je možné ju odovzdať osobne na sekretariát riaditeľa najneskôr do dňa  31.7.2021 do 12.00 h.

 

Odmeňovanie a predpokladaný termín nástupu

Odmeňovanie je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2021

 

Termín, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom riaditeľ školy najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK