Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg nad Váhom ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg nad Váhom ponúka miesto na pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg.

Náplň práce: školský špeciálny pedagóg

Rozsah úväzku:  100%

Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vzdelanie:
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga sú uvedené v prílohe č. 8 tejto vyhlášky). Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Ďalšie požiadavky

  • odborná prax vítaná
  • bezúhonnosť
  • zdravotná, fyzická a duševná, spôsobilosť na výkon pedagogickej činnostiNáplň, druh práce:
Podľa §21 ods.3 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Základný úväzok 37,5 hodín týždenne.

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.

Dátum nástupu: 01. septembra 2022

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Iné požiadavky: odpis z registra trestov získaný prostredníctvom OÚ Trenčín a doklad o zdravotnej spôsobilosti predkladá vybraný uchádzač pred uzatvorením pracovného pomeru.

 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poslať

e-mailom na adresu: sekretariat@prvasosnmnv.sk,

alebo

poštou na adresu:

SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ďalšie informácie na tel. čísle 032/ 771 07 08.

 

Doručovanie žiadostí:

  • na emailovú adresu: sekretariat@prvasosnmnv.sk
  • poštou na adresu: SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • najneskôr do 20.08.2022

Kontaktná osoba: Ing. Oľga Ilenčíková, t. č.: 032/7710708

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom alebo telefonicky najneskôr 3 dni pred jeho konaním.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK