Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stredná zdravotnícka škola Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie.

 

Veľkosť úväzku: 100%

Vyučovacia povinnosť: 11 hodín pri počte tried 8-12

Termín nástupu: 1.9.2021

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Platové podmienky: v zmysle nariadenia vlády 338/2019 Z.z.,

 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.):

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom smere alebo v neučiteľskom smere a DPŠ

 

Očakávania od zamestnanca:

 • Znalosť zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • Znalosť zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • znalosť práce s PC,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • ochota spolupracovať na projektoch školy,
 • komunikatívnosť.

 

Hlavná náplň práce:

 • Riadiť a kontrolovať prácu a pravidelne hodnotiť pracovné výsledky zamestnancov spadajúcich podľa organizačnej štruktúry pod jeho priame riadenie.
 • Podieľať sa na tvorbe odbornej koncepcie školy.
 • Pravidelne kontrolovať pridelenú základnú pedagogickú dokumentáciu.
 • Zabezpečovať tvorbu úväzkov a tvorbu rozvrhu školy.
 • Zabezpečovať zastupovanie za neprítomných vyučujúcich.
 • Zabezpečovať podklady pre mzdovú učtáreň (evidencia dochádzky, nadčasy pre pedagogických zamestnancov, náhradné voľno).
 • Kontrolovať úplnosť učebných osnov a ich súlad s učebným plánom školy.
 • Zabezpečovať výber a realizáciu voliteľných a nepovinných predmetov.
 • Zabezpečovať denný chod školy a program mimovyučovacích aktivít v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy.
 • Riadiť a kontrolovať prácu triednych učiteľov, vykonávať kontrolu vedenia pedagogickej dokumentácie.
 • Pripravovať podklady pre Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok za teoretické vyučovanie
 • Pripravovať podklady pre Ročný plán práce školy za všeobecno-vzdelávacie činnosti
 • Vypracovávať vnútorné smernice týkajúce sa zvereného úseku
 • Vykonávať hospitačnú a kontrolnú činnosť
 • Organizačne zabezpečovať proces prijímacieho konania
 • Organizačne zabezpečovať maturitné skúšky – koordinátor maturitných skúšok (zabezpečovať komplexnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa maturitných skúšok).
 • Formou hospitačnej činnosti kontrolovať stav vyučovania a činnosť pedagogických zamestnancov (podľa schválenej organizačnej štruktúry).
 • Spracovávať štatistiky týkajúce sa žiakov a vyučovacích výsledkov (Eduzber, RIS).
 • Organizovať, koordinovať a kontrolovať záujmovú činnosť žiakov.
 • Podávať návrh na vylepšenie vybavenia školy, na realizáciu nutných opráv a prípadných zmien v budove školy.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – kópie nemusia byť neoverené),
 • čestné prehlásenie potvrdzujúce požadovanú odbornú prax s uvedením pracoviska,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie),
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),
 • ovládanie štátneho jazyka ( v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 16.4.2021 Adresa: SZŠ Vinohradnícka 8, Prievidza

e-mail: info@szspd.sk (uviesť predmet: zástupca RŠ pre TV)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK