Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie.

 

Veľkosť úväzku: 100%

Vyučovacia povinnosť: 11 hodín pri počte tried 8-12

Termín nástupu: 1.9.2021

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Platové podmienky: v zmysle nariadenia vlády 338/2019 Z.z.,

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.):

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore (ošetrovateľstvo), doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) a minimálne 2 roky odbornej klinickej praxe
 • Zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
 • Výhodou pre uchádzača o zamestnanie bude získaný III. stupeň vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore (nie je podmienkou )

 

Očakávania od zamestnanca:

 • Znalosť zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • Znalosť štátneho vzdelávacieho programu v odbore 5361 M PRAKTICKÁ SESTRA a 5371 H SANITÁR
 • znalosť práce s PC,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • ochota spolupracovať na projektoch školy,
 • komunikatívnosť.

 

 Hlavná náplň práce:

 • Plniť úlohy, ktorými ho poverí riaditeľ školy.
 • Organizačne zabezpečovať odborné vyučovanie.
 • Riadiť, kontrolovať prácu a pravidelne hodnotiť pracovné výsledky zamestnancov spadajúcich podľa organizačnej štruktúry pod jej priame riadenie.
 • Podieľať sa na tvorbe odbornej koncepcie školy.
 • Kontrolovať úplnosť časovo – tematických plánov a ich súlad s učebným plánom školy.
 • Riadiť činnosť pomaturitného, externého štúdia.
 • Zostavovať podklady pre tvorbu rozvrhu pre pomaturitné a externé štúdium
 • Pripravovať podklady pre Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za uplynulý školský rok za odborné vyučovanie.
 • Pripravovať podklady pre Ročný plán práce školy za odborné činnosti.
 • Zabezpečovať zastupovanie za neprítomných vyučujúcich na pomaturitnom a externom štúdiu.
 • Organizačne zabezpečovať proces prijímacieho konania na pomaturitné a externé štúdium.
 • Organizačne zabezpečovať praktickú časť maturitných skúšok – koordinátor maturitných skúšok (komplexná pedagogická dokumentácia týkajúca sa praktických maturitných skúšok).
 • Vykonávať hospitačnú a kontrolnú činnosť.
 • Zabezpečovať podklady pre mzdovú učtáreň (evidencia dochádzky, nadčasy, náhradné voľno vyučujúcich na pomaturitnom a externom štúdiu).
 • Viesť evidenciu o stave a zapožičaní odborných učebných pomôcok a zabezpečiť ich dopĺňanie.
 • Vypracovávať vnútorné smernice týkajúce sa zvereného úseku.
 • Podávať návrh na vylepšenie vybavenia školy, na realizáciu nutných opráv a prípadných zmien v budove školy.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – kópie nemusia byť neoverené),
 • čestné prehlásenie potvrdzujúce požadovanú odbornú prax s uvedením pracoviska,
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie),
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),
 • ovládanie štátneho jazyka ( v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi : do 16.4.2021 Adresa: SZŠ Vinohradnícka 8, Prievidza e-mail: info@szspd.sk (uviesť predmet: zástupca RŠ pre PV).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK