Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru učiteľa s menovaním do funkcie zástupca riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti

Veľkosť úväzku: 100%

Vyučovacia povinnosť: 10 hodín pri počte tried 8-12

Termín nástupu: 1.9.2021

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Platové podmienky: v zmysle nariadenia vlády 338/2019 Z.z.,

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.):

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom smere alebo v neučiteľskom smere a DPŠ

 • Zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

 

Očakávania od zamestnanca:

 • Znalosť zákona č. 583/2004 z. o rozpočtových pravidlách

 • Znalosť zákona č. 343/2015 z. o verejnom obstarávaní

 • Znalosť zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

 • znalosť práce s PC,

 • spoločenský rozhľad,

 • samostatnosť,

 • flexibilita,

 • ochota spolupracovať na projektoch školy,

 • komunikatívnosť.

 

Hlavná náplň práce:

 • Riadiť a kontrolovať prácu a pravidelne hodnotiť pracovné výsledky zamestnancov spadajúcich podľa organizačnej štruktúry pod jeho priame

 • Podieľať sa na tvorbe odbornej koncepcie školy.

 • Plniť úlohy, ktorými ho poverí riaditeľ školy.

 • Zabezpečovať prevádzku školy po ekonomickej a hospodárskej stránke.

 • Riadiť, organizovať a kontrolovať ekonomickú agendu v spolupráci s ekonómkou školy.

 • Riadiť nepedagogických zamestnancov školy.

 • Zabezpečovať podklady pre mzdovú učtáreň (evidencia dochádzky, nadčasy, náhradné voľno nepedagogických zamestnancov, priznanie odmien).

 • Zabezpečovať samostatný nákup širokého sortimentu tovaru pre potreby školy.

 • Zabezpečovať proces verejného obstarávania.

 • Vypracovávať vnútorné smernice týkajúce sa zvereného úseku.

 • Vykonávať kontrolnú činnosť zvereného úseku.

 • Spravovať elektronický dochádzkový systém.

 • Spravovať elektronický systém ISIC/ITIC.

 • Zabezpečovať vypracovanie štatistických výkazov.

 • Zabezpečovať propagáciu školy.

 • Zabezpečovať vykonávanie pravidelných technických revízií a

 • Zabezpečovať starostlivosť o školský majetok vrátane inventarizácie.

 • Organizačne zabezpečiť všetky údržbárske a opravárske práce na škole

 • Podávať návrh na vylepšenie vybavenia školy, na realizáciu nutných opráv a prípadných zmien v budove školy.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list,

 • profesijný životopis,

 • doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – kópie nemusia byť neoverené),

 • čestné prehlásenie potvrdzujúce požadovanú odbornú prax s uvedením pracoviska,

 • bezúhonnosť podľa 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (čestné prehlásenie),

 • zdravotná spôsobilosť podľa 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),

 • ovládanie štátneho jazyka ( v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou),

 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

 

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 20.8.2021

Adresa: SZŠ Vinohradnícka 8A, Prievidza

e-mail: info@szspd.sk (uviesť predmet: zástupca RŠ pre TEČ)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK