Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci/a oddelenia základných odborných činností

Trenčianske múzeum v Trenčíne

vyhlasuje  

výberové konanie  na obsadenie miesta

„Vedúci/a oddelenia základných odborných činností Trenčianskeho múzea v Trenčíne“

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore historické vedy
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • znalosť práce s výpočtovou technikou
 • samostatnosť
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť právnych predpisov v oblasti múzejníctva a ochrany pamiatkového fondu
 • prax v múzeu alebo v galérii min. 2 roky
 • znalosť cudzieho jazyka
 • riadiaca prax alebo skúsenosť s projektovým manažmentom výhodou

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • motivačný list
 • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 • čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
 • zoznam publikovaných článkov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Charakteristika činnosti:

 • vedenie a organizovanie činnosti zamestnancov oddelenia zákl. odbor. činností
 • plánovanie, kontrolovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia
 • spracovanie dochádzky zamestnancov oddelenia
 • zostavovanie ročného plánu činnosti oddelenia
 • príprava plánu revízií zbierkových predmetov a dodržiavanie stanovených termínov na revízie zbierok
 • zabezpečovanie vykonávania základných odborných činností
 • vybavovanie administratívnej agendy
 • rámcová orientácia v dejinách Považia, historickej Trenčianskej župy alebo Trenčína a jeho okolia
 • sprístupňovanie  historických zbierok formou výstav a expozícií
 • aktívny vklad do manažmentu múzea vo zverenej oblasti

 

Základná zložka mzdy /brutto/ a ďalšie odmeny:

Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov. Nástupný plat je 1200 eur  v závislosti od odbornej praxe uchádzača.

 

Benefity zamestnávateľa:

 • možnosť určovania odborného smerovania Trenčianskeho múzea v Trenčíne
 • priamy kontakt so zbierkovým fondom
 • miesto výkonu práce v centre Trenčína
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba
 • práca v inšpiratívnom prostredí mladých ľudí
 • 2x ročne účasť na športovom/kultúrnom podujatí
 • 1x ročne účasť na poznávacom zájazde

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené  fotokópie),  žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu Trenčianskeho múzea v Trenčíne tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne do dňa 19. februára 2023 vrátane.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením „VEDÚCI/A ODDELENIA ZÁKLADNÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ “.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčianske múzeum v Trenčíne písomne. Predpokladaný termín nástupu je  február – marec 2023.

Výberové konanie vyhlasuje Trenčianske múzeum v Trenčíne prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.muzeumtn.sk uverejnené dňa 11. januára 2023.

 

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, spĺňajúci podmienky. Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK