Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Výberové konanie na obsadenie miesta Referent pre rozpočet, financovanie, personalistiku a mzdy

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent pre rozpočet, financovanie, personalistiku a mzdy

   

Podmienky výberu zamestnanca:

A) kvalifikačný predpoklad:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

B) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • flexibilita,      
 • komunikatívnosť.

C) výberové kritériá:

 • odborná prax:
  • minimálne 3 roky praxe na pozícii ekonóm /referent pre rozpočet a financovanie/ alebo na obdobnej pozícii,
 • výborná znalosť práce s PC (Word, Excel) ,
 • znalosť programov (Wmzdy, iSpin) vítaná,
 • znalosť príslušnej legislatívy dotýkajúcej sa predmetu činnosti.

      

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania, účtovanie a zostavovanie účtovných závierok a finančných výkazov,  vypracovanie konsolidačného balíka,  zostavovanie a sledovanie rozpočtu, styk so štátnou pokladnicou, bankové operácie, tvorba interných predpisov, zabezpečovanie verejného obstarávania, vypracovávanie štatistických výkazov, vedenie pokladne, vypracovávanie zmlúv o spolupráci s inými organizáciami, vedenie a sledovanie financovania projektov z iných zdrojov (Fond na podporu umenia, MK SR, Národné osvetové centrum a iné), vedenie všeobecného skladu,  vystavovanie faktúr za práce a služby,  vypracovávanie zmlúv, dohôd o vykonaní práce, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
 • Zabezpečovanie personálnej agendy – pracovné zmluvy, pracovné dekréty, spracovanie miezd,  styk so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom.

     

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, 1 000,- eur(v závislosti od odbornej praxe).

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

    

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

alebo emailom na adresu:

zaneta.mudrasebikova@tnos.sk

   

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.5.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Len vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme. 

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK