Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2016/2017

I. Lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

A. Všeobecné kritériá:

- minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov (študijné programy so špecializáciou slovenský jazyk a literatúra), resp. jeho ekvivalent podľa predchádzajúcej právnej úpravy (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra);
- najmenej 3 roky pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na vysokej škole v SR s vyučovacím jazykom slovenským v priebehu posledných piatich rokov (k termínu vypísania výberového konania); pedagogickú prax v rámci interného doktorandského štúdia uchádzač doloží potvrdením vysokej školy, kde uvedie zoznam kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác;
- praktické skúsenosti s výučbou a prezentáciou slovenčiny ako cudzieho jazyka s použitím moderných metód, prípadne pedagogickú prax na letných seminároch slovenského jazyka pre cudzincov;
- ovládanie štátneho jazyka príslušného štátu (podľa požiadaviek zahraničnej univerzity);
- organizačné schopnosti, ovládanie práce s PC;
- zdravotná spôsobilosť;
- bezúhonnosť.

B. Špecifické kritériá jednotlivých univerzít:

1. Bieloruská štátna univerzita v Minsku, Bielorusko

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore slovenský jazyk a literatúra;
- skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka nie menej ako 5 rokov;
- ovládanie ruského jazyka.

2. Univerzita Blaise-Pascal v Clermont Ferrand, Francúzsko

- skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
- schopnosť zabezpečiť jazykové vzdelávanie na rôznych úrovniach;
- aktívna znalosť francúzskeho jazyka.

II. Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov na školách s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

A. Všeobecné kritériá:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadaviek jednotlivých škôl;
- dosiahnutie kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou;
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe definovanej § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho minimálne 2 roky na základnej alebo strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Slovenskej republike v priebehu posledných piatich rokov (k termínu vypísania výberového konania);
- organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC;
- zdravotná spôsobilosť;
- bezúhonnosť.

B. Špecifické kritériá jednotlivých škôl:

1. Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši, Maďarsko

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 5. – 9. ročník základnej školy s aprobačným predmetom slovenský jazyk a literatúra alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu s aprobačným predmetom slovenský jazyk a literatúra alebo v študijnom programe učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov s aprobačným predmetom slovenský jazyk a literatúra;
- skúsenosti s vyučovaním slovenského jazyka ako cudzieho jazyka;
- skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov (hudobné alebo výtvarné zameranie);
- organizačné schopnosti a skúsenosti s prezentáciou slovenskej kultúry v zahraničí;
- výpočtová gramotnosť.

2. Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Maďarsko

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 5. – 9. ročník základnej školy s aprobáciou geografia – biológia; alebo geografia – matematika; alebo s aprobáciou geografia - fyzika; alebo študijný program učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov s aprobáciou geografia – biológia; alebo geografia – matematika; alebo s aprobáciou geografia – fyzika;
- skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov;
- výpočtová gramotnosť.

3. 4. základná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina

1 miesto učiteľa pre I. stupeň základnej školy
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre 1.- 4. ročník základnej školy alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5. ročník základnej školy alebo študijný program elementárna pedagogika v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika;
- skúsenosti s medzinárodnými projektmi;
- skúsenosti s mimoškolskými aktivitami a vedením krúžkov (slovenské ľudové piesne a tance).

III. Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov o všetky pracovné pozície:

1. Prihláška do výberového konania s určením pozície, o ktorú sa kandidát uchádza (v prípade záujmu o viacero pozícii uviesť ich poradie);
2. Osobný dotazník;
3. Profesijný štruktúrovaný životopis;
4. Zoznam publikačnej činnosti;
5. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, u učiteľov aj osvedčenie o prvej atestácii alebo doklad preukazujúci uznanie prvej atestácie podľa § 61 ods. 7, resp. ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.);
6. U lektorov potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi v rámci interného doktorandského štúdia s uvedením kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác;
7. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné prehlásenie);
8. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
9. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je vyplnenie elektronickej prihlášky na stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty. Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 13.06.2016 do 24.00 hodiny. Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené. Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK