Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015

I. Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov na školách s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí

 

A. všeobecné kritériá:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadaviek jednotlivých škôl;

- dosiahnutie kariérového stupňa  pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou;

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, z toho minimálne 2 roky na základnej alebo strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským v Slovenskej republike v priebehu posledných piatich rokov (k termínu vypísania výberového konania);

- organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC;

- zdravotná spôsobilosť;

- bezúhonnosť.

 

B. špecifické kritériá:

 

1.   Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, Rumunsko

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy a strednú školu

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 5. – 9. ročník základnej školy s aprobačným predmetom matematika – informatika alebo študijný program v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou matematika – informatika;

- skúsenosti s mimoškolskou činnosťou a vedením krúžkov. 

III. Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:

1. Prihláška do výberového konania;

2. Osobný dotazník;

3. Profesijný štruktúrovaný životopis;

4. Zoznam publikačnej činnosti;

5. Neoverené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, u učiteľov aj osvedčenie o prvej atestácii);

6. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné prehlásenie);

7. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace).

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je vyplnenie elektronickej prihlášky na stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty. Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do 25.7.2014 do 24.00 hodiny.

Elektronicky nezaregistrované prihlášky a prihlášky, ktoré nebudú mať priložené všetky požadované dokumenty, budú z výberového konania vyradené.

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK