Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľa telesnej výchovy a anglického jazyka pre sekundárne vzdelávanie Európskych škôl na školský rok 2018/2019, od 1. septembra 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s oznámením Kancelárie generálneho tajomníka Európskych škôl č. 2017-10-D-14-en-4 vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa pre školský rok 2018/2019:

Učiteľ telesnej výchovy a anglického jazyka pre 2. stupeň základnej školy a pre strednú školu v Európskej škole Brusel III v Bruseli, Belgické kráľovstvo

Uchádzači o voľné miesto musia spĺňať podmienky ustanovené smernicou Európskych škôl č. 2011-04-D-14-en-4 podľa ktorej musí kandidát na post učiteľa pre 2. stupeň základnej školy a pre strednú školu spĺňať:  

A. Všeobecné kritériá:

  • spôsobilosť a kvalifikačné predpoklady podľa slovenskej legislatívy na vykonávanie postu učiteľa ročníkov 2. stupňa základnej školy a všetkých ročníkov strednej školy, v ktorej sa ukončuje vzdelávanie maturitnou skúškou;
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu s aprobačným predmetom telesná výchova a anglický jazyk a literatúra alebo v študijnom programe učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a anglický jazyk a literatúra;
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe definovanej § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z toho minimálne 3 roky na strednej škole v priebehu posledných piatich rokov.

B. Špecifické kritériá:

  • preukázať schopnosti v pedagogickej oblasti, aby dokázal kvalifikovane vyučovať predmet v mnohonárodnostnom prostredí školy a vytvárať dobré medziľudské vzťahy;
  • ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej len „SERR“);
  • zaviazať sa, že sa naučí jazyk krajiny, v ktorej sídli škola;
  • preukázať, že má vedomosti o systéme Európskych škôl a že tomuto systému rozumie (odporúča sa naštudovať informácie z portálu www.eursc.eu);
  • byť schopný zavŕšiť aspoň svoj prvý 5-ročný mandát (pod podmienkou pozitívneho hodnotenia v priebehu 2. služobného roka).

Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorá musí obsahovať aktuálne kontakty uchádzača;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis (odporúča sa použiť štruktúrovaný životopis Curriculum vitae «Europass»), ktorý musí obsahovať: dátum narodenia, stav, absolvované štúdium a získané doklady o vzdelaní, odborné skúsenosti, jazykové vedomosti (dokumentovať na základe sebahodnotenia podľa SERR), špeciálne schopnosti, zručnosti a úspechy, mená referenčných osôb. Profesijný štruktúrovaný životopis treba predložiť v materinskom jazyku a anglickom jazyku;
3. Motivačný list, v ktorom kandidát zdôvodní svoj záujem vyučovať v systéme Európskych škôl – v materinskom jazyku a jeho preklad v anglickom jazyku;
4. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške);
5. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie);
6. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
7. Čestné vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave;
8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch.

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi najneskôr do 2. mája 2018 (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke) na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
osobný úrad
Stromová 1
813 30 Bratislava
s označením obálky VK 2/2018-EŠ

Uchádzačom, ktorí splnia tieto podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK