Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 miest na pozíciu Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

T r e n č i a n s k y   s a m o s p r á v n y   k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie dvoch miest na pozíciu

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 3. byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, prispôsobivý, mať príjemné vystupovanie,...
 4. ovládať svetový jazyk slovom a písmom – prednostne anglický
 5. mať základné znalosti z oblasti verejnej správy.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 1. žiadosť o účasť na VK
 2. profesijný štruktúrovaný životopis
 3. motivačný list,
 4. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 5. doklad o jazykovej spôsobilosti
 6. súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

email: info@tsk.sk, predmety správy: VK KOMUNIKÁCIA

V prípade zaslanie poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK KOMUNIKÁCIA“.

 

Dátum uzávierky prijímania  žiadostí o účasť na výberovom konaní je 15.12.2015. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK