Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Administrátor dopravného modelu

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Administrátor dopravného modelu

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti administrátora inovovaného nástroja plánovania v oblasti dopravy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Podmienky výberu zamestnancov:

a) kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

b) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
 • adaptabilita a flexibilita,      

c) výberové kritériá:

 • znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
 • znalosť analytickej činnosti v oblasti dopravného plánovania,
 • znalosť kompetencií VÚC v oblasti dopravy,
 • skúsenosť s riadením dát v oblasti dopravy výhodou,
 • schopnosť samostatnej práce v oblasti plánovania dopravy na úrovni samosprávneho kraja,
 • odborná prax:
  • minimálne 1 rok praxe v oblasti plánovania dopravy,
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, 1 400,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  dopravný model“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 23.3.2020.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  1. apríl 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK