Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Analytik regionálnych dát - opakované

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Analytik regionálnych dát

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti analytika regionálnych dát pre spracovanie strategických rozvojových dokumentov na úrovni VÚC počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Podmienky výberu zamestnancov:

A) kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, prednostne v oblasti verejnej správy, regionálneho rozvoja resp. územného plánovania,

B) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
 • adaptabilita a flexibilita,      

C) výberové kritériá:

 • znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
 • znalosť analytickej činnosti v oblasti spracovania štatistických a ostatných dát,
 • znalosť v oblasti strategického plánovania rozvoja územia, vyhodnocovania a monitoringu plnenia úloh vyplývajúcich z koncepčných a strategických materiálov,
 • znalosť kompetencií VÚC,
 • znalosť PHSR (plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja) a ďalších strategických dokumentov Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 • schopnosť samostatnej práce,
 • odborná prax :
  • minimálne 2 roky praxe  v oblasti verejnej správy, samosprávy a/alebo regionálneho rozvoja,
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, 1 200,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  RR“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 01.06.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je jún 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK