Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Asistent projektového manažéra

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Asistent projektového manažéra

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti asistenta projektového manažéra počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v okrese Prievidza.

Podmienky výberu zamestnancov:

a) kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa,

b) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
 • adaptabilita a flexibilita,      

c) výberové kritériá:

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami, znalosť ITMS 2014+,
 • znalosť Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,
 • znalosť problematiky transformácie priamo v prostredí hornej Nitry výhodou,
 • odborná prax :
  • minimálne 1 rok praxe  v oblasti  prípravy, implementácie a manažmentu projektov financovaných z EŠIF alebo iných zdrojov EÚ a ŠR,
  • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
 • organizačné schopnosti,
 • skúsenosť s riadením menšieho kolektívu výhodou,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť,
 • doklad o jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 200,- eur v závislosti od predchádzajúcej  odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

 

A.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  Asistent PM“,

alebo B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 16.3.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je 1. apríl 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK