Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Farmaceut samosprávneho kraja

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Farmaceut samosprávneho kraja Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe, v študijnom odbore farmácia
 • špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 3, bod C Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • špecializácia určená na riadenie a organizáciu zdravotníctva v kategórii farmaceut podľa Prílohy 4, bod C, Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 • odborná prax minimálne 10 rokov v zdravotníckom zariadení v príslušnom špecializačnom odbore podľa získanej špecializácie
 • splnenie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto: samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôkladnosť,...
 • bezúhonnosť.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 3. nesmie byť držiteľom povolenia, alebo štatutárnym zástupcom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia,
 4. dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu so zameraním na oblasť farmácie,
 5. byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
 6. mať prax a skúsenosti v oblasti lekárenstva, vítané sú skúsenosti a prax aj v oblasti nemocničných lekární,
 7. vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglický.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a KR

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  Farmaceut SK“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.06.2017.Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK