Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Koordinátor participácie

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie 3 miest  na dobu určitú 20 mesiacov

 

Koordinátor participácie

  

Výberové konanie je vypísanie na obsadenie pracovných pozícií  Koordinátor participácie v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II." z Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – spoločenskovedné vzdelanie výhodou,
 • prax s facilitáciou stretnutí a participáciou výhodou,
 • znalosť anglického jazyka výhodou.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • líderstvo,
 • silné komunikačné zručnosti a kultivované vystupovanie (písomné, ústne aj prezenčné),schopnosť nadväzovať kontakty,
 • ďalšie mäkké zručnosti ako empatia, počúvanie s porozumením, schopnosť mať rád ľudí, sebareflexia,
 • analytické zručnosti a kritické myslenie,
 • inovatívne myslenie a kreativita,
 • precíznosť,
 • silné organizačné zručnosti, plánovacie a koordinačné schopnosti, dobrý time-management,
 • schopnosť pracovať v tíme aj samostatne,
 • ochota učiť sa,
 • profesionálna skúsenosť s participáciou je výhodou,
 • profesionálna skúsenosť s prácou v oblasti výskumu výhodou,
 • teoretické a praktické aspekty participácie (princípy, úrovne, metódy...),
 • znalosť usporiadania verejnej správy na Slovensku s dôrazom na kompetencie, regionálnej územnej samosprávy,
 • základný prehľad o mimovládnom sektore na Slovensku / v regióne.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu

e/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),

 

Pracovná náplň zamestnanca:

 • projektové riadenie participatívnych procesov,
 • zhodnotenie participatívnych procesov tvorby verejných politík na úrade,
 • zber údajov a dát na základe poskytnutej metodiky
 • spracovanie návrhov optimalizácie existujúcich participatívnych procesov,  
 • dizajnovanie participatívnych procesov (scenárov) pre tvorbu verejných politík,
 • príprava a realizácia malých a príprava veľkých participatívnych projektov
 • realizácia zadaní od odborných garantov programu Budovanie kapacít na úrovni RÚS,
 • aktívna účasť na pracovno – konzultačných stretnutiach koordinátorov participácie,
 • aktívna účasť na budovaní komunity praxe RÚS,
 • príprava podujatí a facilitácia/moderovanie stretnutí,
 • realizácia konkrétnych participatívnych procesov tvorby verejných politík,
 • príprava vstupných správ k participatívnym procesom,
 • zabezpečenie komunikácie a informovanosti verejnosti o pripravovaných a realizovaných procesoch tvorby verejných politík,
 • pravidelný monitoring a reporting projektu a jeho priebežných výsledkov a výstupov pre potreby USV ROS s dôrazom na implementáciu programu Budovanie kapacít na úrovni MÚS.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je min 1 200,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe, zručností a referencií.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK Koordinátor participácie “,

alebo

B.) e-mailom:

personálne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadosti o účasť na výberovom konaní je 06.12.2021.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je január 2022.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK.

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK