Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Lekár samosprávneho kraja - Predĺžený termín

T r e n č i a n s k y   s a m o s p r á v n y   k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta

 

Lekár samosprávneho kraja

 

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie – lekárska fakulta,
 • špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A citovaného právneho predpisu,
 • odborné vedomosti z oblasti zdravotníckej legislatívy, zdravotníckeho manažmentu,
 • odborná prax minimálne 10 rokov v zdravotníckom zariadení v príslušnom špecializačnom odbore podľa získanej špecializácie, prípadne v oblasti organizácie a riadenia zdravotníctva.

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 • ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický, nemecký, francúzsky),
 • práca s počítačom,
 • manažérske schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovedný prístup k práci, schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať s ľuďmi.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK a profesijný štruktúrovaný životopis,
 • osobný dotazník,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (doklady nemusia byť úradne overené) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK LEKÁR SK“.

 

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je PREDĹŽENÝ na 10.12.2015. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK