Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Lekár samosprávneho kraja

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Lekár samosprávneho kraja Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie – lekárska fakulta v zdravotníckom povolaní lekár ,
 • špecializácia v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení,
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A citovaného právneho predpisu,
 • odborná prax minimálne 10 rokov v zdravotníckom zariadení v príslušnom špecializačnom odbore podľa získanej špecializácie, prípadne v oblasti organizácie a riadenia zdravotníctva,
 • splnenie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto: samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôkladnosť,...
 • bezúhonnosť.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 3. dôkladne ovládať zdravotnícku legislatívu,
 4. byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme,
 5. mať prax a skúsenosti v oblasti organizácie a riadenia zdravotníctva, so spracovávaním analytických a koncepčných materiálov a výkonom kontrolnej činnosti,
 6. vítaná je znalosť cudzieho jazyka – prednostne anglický

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní.

    

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a KR

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  Lekár SK“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.06.2017. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK