Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta manažér kontroly verejného obstarávania odd. implementácie projektov SO pre IROP

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Manažér kontroly verejného obstarávania Oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti Oddelenia implementácie projektov SO pre IROP na vykonávanie analytickej činnosti pri príprave návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov a a štrukturálnych nástrojov  EÚ.

Podmienky výberu zamestnancov:

kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,
 • adaptabilita a flexibilita,      

výberové kritériá:

 • znalosť  Zákona  č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • odborná prax :
 • minimálne 1 rok praxe  v oblasti realizácie/ vykonávania verejného obstarávania,
 • výhodou prax vykonávaná v oblasti kontroly verejného obstarávania projektov EU,
 • výhodou je  znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020 v oblasti verejného obstarávania,
 • výhodou je znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, v oblasti verejného obstarávania,
 • základné znalosti zákona o účtovníctve,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
 • výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaní školenia z oblasti verejného obstarávania
 • prehľad zrealizovaných  verejných obstarávaní (nadlimitné zákazky, podlimitné  zákazky, zákazky s nízkou hodnotou, zákazky s výnimky) v zmysle Zákona  č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení následných noviel,
 • doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 100,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK    OIP SO pre IROP“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 31.01.2020.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  február 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK