Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér kvality ovzdušia

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Manažér kvality ovzdušia

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti Oddelenia životného prostredia a územného plánovania na príprava, analýzu a vyhodnocovanie  strategických, koncepčných, plánovacích a programových dokumentov. Poskytovanie poradenstva a podpory samosprávnym orgánom a miestnym orgánom štátnej správy pri plánovaní účinných opatrení v oblasti kvality ovzdušia a ich financovania (revízia a aktualizácia Plánov pre zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO)).

Bližšie určené najnáročnejšie činnosti:

- samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností (detailne popísané v odsekoch nižšie) vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov projektu,

- koordinovanie samosprávnych orgánov a miestnych orgánov štátnej správy za účelom riadenia kvality ovzdušia, vyžadujúce špeciálne konzultácie, analýzu a prípravu osobitných podkladov vo forme strategických, koncepčných, plánovacích a programových dokumentov na lokálnej, regionálnej, štátnej úrovni, ale aj na medzinárodnej, primárne na úrovni európskej dobrej praxe a legislatívy,

- koncepčné, systémové, metodické činnosti alebo výskumné práce so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané v súlade s koncepciou projektu,

- podávanie správ o vývoji kvality ovzdušia na regionálnej a / alebo miestnej úrovni - identifikácia hot spotov – zdrojov znečistenia ovzdušia, navrhovanie opatrení a ukazovateľov kvality ovzdušia,

- monitorovanie implementácie jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých do PZKO a podávanie správ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja,

- poskytovanie informácií, konzultácií a technického poradenstva občanom a samosprávnym alebo miestnym orgánom štátnej správy pri podávaní žiadostí o podporu alebo projektov prispievajúcich k zlepšeniu regionálnej a miestnej kvality ovzdušia (napríklad výmena kotlov na tuhé palivá atď.),

- podpora hľadania možností financovania opatrení pre zlepšenie kvality ovzdušia,

 - šírenie informácií a vzdelávanie v oblasti ochrany ovzdušia a kvality ovzdušia, publicity v miestnych / regionálnych médiách, spolupráce na kampaniach na zvýšenie povedomia verejnosti atď. 

Podmienky výberu zamestnancov:

a) kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (enviromentálne zameranie výhodou),

b) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • osobné predpoklady – spoľahlivosť, komunikatívnosť a prosociálny prístup, príjemné vystupovanie, samostatnosť, asertivita, kreativita, proaktivita, chuť sa učiť a pracovať na novo vznikajúcom medzinárodnom projekte,
 • adaptabilita a flexibilita, komunikačné zručnosti ako facilitácia a negociácia výhodou

c) výberové kritériá:

 • znalosť  zákonov a problematiky týkajúcej sa kvality životného prostredia a s tým súvisiacich oblastí,
 • odborná alebo pracovná  prax v oblasti ochrany životného prostredia výhodou,
 • výhodou je  znalosť legislatívy a technických noriem EÚ a SR v oblasti ochrany ovzdušia,
 • pokročilá znalosť programov Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
 • praktické znalosti postupov a procesov v štátnej správe alebo samospráve výhodou,
 • znalosť legislatívy a technických noriem v oblasti ochrany ovzdušia výhodou,
 • ochota cestovať v rámci Slovenskej republiky,
 • komunikačné zručnosti ako facilitácia a negociácia výhodou,
 • výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“ – aktívny vodič.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 1 465,- eur v závislosti od absolvovanej odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

A.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK    manažér kvality ovzdušia“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 23.3.2020.   Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  1. apríl 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK