Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money - opakované

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Manažér pre Value for Money

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra implmentácie ekonomického nástroja hodnoty za peniaze počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Podmienky výberu zamestnancov:

A) kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prednostne ekonomického smeru;

B) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
 • adaptabilita a flexibilita,      

C) výberové kritériá:

 • znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
 • znalosť analytickej a metodickej činnosti v oblasti finančného plánovania a manažmentu investícií,
 • znalosť princípu Value for Money,
 • znalosť tvorby rozpočtu vo verejnom sektore výhodou,
 • schopnosť samostatnej práce na nastaveniach, implementácii a monitoringu procesov revízie výdavkov,
 • odborná prax:
  • minimálne 5 rokov praxe  v ekonomickej oblasti,
 • organizačné schopnosti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“.

 

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, 1 500,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  VFM“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 3.9.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je september 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK