Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy (2 miesta)

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Manažér prípravy a implementácie projektov v oblasti environmentálnej výchovy - 2 miesta

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ďalších externých zdrojov so špecifickým zameraním na oblasť environmentálnej výchovy počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Podmienky výberu zamestnancov:

A. kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, prednostne environmentálneho alebo pedagogického zamerania;

B. osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
 • adaptabilita a flexibilita,      

C. výberové kritériá:

 • znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
 • znalosť Krajskej koncepcie environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030,
 • odborná prax:
  • minimálne 1 rok praxe  v oblasti  prípravy, implementácie a manažmentu projektov financovaných z EŠIF alebo iných zdrojov EÚ a ŠR,
  • a/alebo v oblasti environmentalistiky,
  • a/alebo v oblasti vzdelávania a vzdelávacích programov,
 • skúsenosti v oblasti vzdelávania dospelých výhodou,
 • skúsenosti v oblasti tvorby a realizácie vzdelávacích programov výhodou,
 • organizačné schopnosti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť, ak ním uchádzač disponuje.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, 1 150,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  KK EVVO“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 10.7.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je júl/ august 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK