Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér procesu projektového riadenia

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

 

Manažér procesu projektového riadenia

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti manažéra procesu projektového riadenia vrátane IT systémov projektového riadenia počas trvania projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

Podmienky výberu zamestnancov:

A) kvalifikačný predpoklad:

 • dosiahnuté minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prednostne technického smeru v oblasti IT alebo elektrotechnickej;

B) osobnostné a morálne predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie orientované na klienta,
 • adaptabilita a flexibilita,      

C) výberové kritériá:

 • znalosti v oblasti implementácie projektov financovaných z eurofondov, štátneho rozpočtu prípadne iných finančných mechanizmov, vrátane neverejných zdrojov výhodou,
 • znalosť Microsoft Office vrátane MS Project, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami,
 • znalosť projektového riadenia na analytickej a metodickej úrovni,
 • schopnosť samostatnej práce na nastaveniach a implementácii IT systémov projektového riadenia,
 • odborná prax:
  • minimálne 5 rokov  praxe  projektového manažmentu a/alebo v IT procesoch projektového manažmentu,
 • organizačné schopnosti,
 • aktívna znalosť anglického jazyka výhodou,
 • vodičské oprávnenie – skupina „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • prehľad projektov, vrátane IT projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť, ak ním uchádzač disponuje (bez ohľadu na zdroje financovania projektu)

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, 1 900,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

 

A.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  IT manažér“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 14.08.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je september 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK