Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce)

Trenčiansky  samosprávny  kraj

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

(Dohoda o vykonaní práce)

 

Cieľom evaluácie je identifikovať prínos realizácie národného projektu pre cieľové skupiny, posúdiť účelnosť a správnosť zacielenia aktivít na potreby cieľovej skupiny, zanalyzovať kvantitatívne dáta, kvalitatívne vyhodnotiť dosiahnuté výsledky vykonaných aktivít. Na základe existujúcich modelov evaluácie vypracovanie jednoduchého systému zberu údajov a spätnej väzby, ktoré budú vyhodnotené vo väzbe na očakávané výsledky, dopady a ciele projektu.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 3. mať analytické myslenie, byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,
 4. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore andragogika, psychológia alebo pedagogika, prax v odbore andragogika, resp. v príbuznom odbore min. 2 roky

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

 

Vykonávané činnosti:

 • Odborný pracovník pre evaluáciu projektu v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.
 • Kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie účinnosti a dopadov projektu vo väzbe na očakávané výsledky a ciele projektu a prínos pre cieľovú skupinu projektu,
 • vytvorenie systému zberu údajov a spätnej väzby,
 • pravidelné vyhodnocovanie údajov vo väzbe na očakávané výsledky, dopady a ciele projektu,
 • vypracovanie priebežných evaluačných správ vždy po 6 mesiacoch realizácie projektu,
 • vypracovanie komplexnej hodnotiacej správy za celú dobu realizácie projektu

 

Zamestnávateľ poskytne plat  18,50,- eur za odpracovanú 1 hodinu (dohoda o vykonaní práce v rozsahu max. 350 hodín ročne od 11/2022 do 11/2023).

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte spolu s požadovanými dokladmi e-mailom alebo na adresu (fotokópie nemusia byť overené):

 

A.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

 

alebo

 

B.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – EVAL.PROJ.“.

        

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 16.10.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je november 2022.

       

V Trenčíne dňa 21.09.2022

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK