Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta

Odborný pracovník pre evaluáciu projektu

(Dohoda o vykonaní práce)

Cieľom evaluácie je identifikovať prínos realizácie národného projektu pre cieľové skupiny, posúdiť účelnosť a správnosť zacielenia aktivít na potreby cieľovej skupiny, zanalyzovať kvantitatívne dáta, kvalitatívne vyhodnotiť dosiahnuté výsledky vykonaných aktivít. Na základe existujúcich modelov evaluácie vypracovanie jednoduchého systému zberu údajov a spätnej väzby, ktoré budú vyhodnotené vo väzbe na očakávané výsledky, dopady a ciele projektu.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ mať analytické myslenie, byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť  riešiť odborné problémy, komunikatívny,

d/ vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore andragogika, psychológia alebo pedagogika, prax v odbore andragogika, resp. v príbuznom odbore min. 2 roky

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

 

Vykonávané činnosti:

  • Odborný pracovník pre evaluáciu projektu v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.
  • Kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie účinnosti a dopadov projektu vo väzbe na očakávané výsledky a ciele projektu a prínos pre cieľovú skupinu projektu,
  • vytvorenie systému zberu údajov a spätnej väzby,
  • pravidelné vyhodnocovanie údajov vo väzbe na očakávané výsledky, dopady a ciele projektu,
  • vypracovanie priebežných evaluačných správ vždy po 6 mesiacoch realizácie projektu,
  • vypracovanie komplexnej hodnotiacej správy za celú dobu realizácie projektu

 

Zamestnávateľ poskytne plat  18,50,- eur  za odpracovanú 1 hodinu (dohoda o vykonaní práce v rozsahu max. 350 hodín ročne od 7/2021 do 11/2023).

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte spolu s požadovanými dokladmi e-mailom alebo na adresu (fotokópie nemusia byť overené):

A.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

alebo

B.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – EVAL.PROJ.“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 20.08.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je september 2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK