Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Pracovník Informačno-poradenského centra

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta

 

Pracovník Informačno-poradenského centra

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti Informačno-poradenského centra, ktoré je súčasťou Integrovanej siete Informačno-poradenských centier, ktorá je verejnou regionálnou sieťou kontaktných miest príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť.

Podmienky výberu zamestnancov:

 1. kvalifikačný predpoklad:
 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 1. iné predpoklady:
 • bezúhonnosť,
 • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, prispôsobivosť, príjemné vystupovanie orientované na klienta;       
 1. výberové kritériá:
 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • odborná prax v dĺžke minimálne jedného roka v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ alebo obdobnými fondmi, preukázaná životopisom príp. referenciou,
 • IT zručnosti na úrovni skúseného užívateľa,
 • skúsenosti v komunikačnej oblasti (vystupovanie pred skupinou poslucháčov),
 • anglický alebo iný cudzí jazyk na komunikačnej úrovni.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o absolvovaných kurzoch a školeniach majúcich vzťah k požadovanej práci – výhodou,

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   VK  ORR IPC.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 22.06.2016 Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  júl 2016.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK