Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Projektový manažér Oddelenia implementácie projektov sprostredkovateľského  orgánu pre integrovaný regionálny operačný program

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou).

Osobnostné a morálne predpoklady:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • sebadôvera, samostatnosť, svedomitosť, spoľahlivosť ,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,
 • adaptabilita a flexibilita.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu,
 3. byť samostatný, komunikatívny, adaptabilný, flexibilný, mať príjemné vystupovanie, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme.

Výberové kritériá:

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Integrovaného regionálneho operačného programu, RIUS
 • znalosť zákona o účtovníctve,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
 • prax v oblasti implementácie fondov EÚ 1 rok alebo 1,5 roka v obdobnej oblasti,
 • výhodou je prax s prípravou a realizáciou investičných projektov financovaných z fondov EÚ,
 • schopnosť riadiť projekty,
 • výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vlastniť vodičské oprávnenie – skupina „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou,
 • osobný dotazník.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1100,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

 

A.):

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „VK PM OI SO pre IROP,

 

alebo B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.12.2019. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  január 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK