Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Projektový manažér oddelenia implementácie projektov SO pre IROP

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Projektový manažér oddelenia implementácie projektov Sprostredkovateľského  orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ mať dosiahnuté VŠ vzdelanie II. stupňa,

d/ byť odborne spôsobilý, schopný pracovať pod tlakom, samostatný, sebavedomý, flexibilný, cieľavedomý, svedomitý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

 

Výberové kritériá:

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Integrovaného regionálneho operačného programu, RIUS,
 • základná znalosť zákona o účtovníctve,
 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
 • minimálne 1,5 roka praxe  v oblasti  prípravy, implementácie a manažmentu projektov financovaných z EŠIF alebo iných zdrojov EÚ a ŠR,
 • schopnosť riadiť projekty,
 • výhodou je aktívna znalosť anglického jazyka,
 • vodičské oprávnenie – B skupina.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • prehľad projektov, na ktorých implementácii sa uchádzač podieľal spolu so zdrojom, kde je možné informáciu overiť,
 • doklad o jazykovej spôsobilosti – výhodou.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat od 1 200,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie)

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   VK   PM OI  SO pre IROP“,

 

alebo

B.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk 

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 19.11.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je  január 2022.

 

V Trenčíne dňa 29.09.2021

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK