Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent kontroly na Útvare hlavného kontrolóra TSK

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta

 

Referent kontroly na Útvare hlavného kontrolóra

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý,

d/ ovládať základné zákony verejnej správy 502/2001 Z. z., 523/2004 Z. z., 583/2004 Z. z.,  302/2001 Z z., 446/2001 Z. z., a súvisiace normy a nariadenia pre výkon kontroly v samospráve

e/ mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – právnické resp. ekonomické výhodou,

f/ mať primerané vedomosti o vykonávaní kontroly,

g/ prax vo výkone kontroly vítaná.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad o absolvovaných kurzoch, školeniach majúci vzťah k požadovanej práci – výhodou.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Útvar hlavného kontrolóra

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   ÚTVAR KONTROLY“.

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí o účasť na výberovom konaní  je 14.12.2015. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je 1. januára 2016.

 

 

V Trenčíne dňa 13.11.2015

 

 

 

                                                                                           Mgr. Juraj Gerlici

                                                                                              riaditeľ Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK