Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent odboru dopravy – cyklokoordinátor

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent odboru dopravy – cyklokoordinátor 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, právneho alebo stavebného zamerania,

e/ mať prax min 5 rokov v príslušnom alebo príbuznom odbore,

f/ byť fyzicky zdatný, vítané sú skúsenosti z cyklistickej problematiky,

g/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK, motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Zamestnávateľ poskytne plat min. 800,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   DOPRAVA“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 01.06.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je  jún - júl 2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK