Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent odboru dopravy

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesto

Referent odboru dopravy

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie z odboru dopravy, cestných dopravných stavieb,

e/ mať prax min 5 rokov v príslušnom odbore,

f/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK a profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor dopravy

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK DOPRAVA“.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 14.12.2015. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK