Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia informatiky

Výberové konanie je vypísanie na obsadenie pracovnej pozície  Referent oddelenia informatiky v  rámci národného projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK."

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • prax v oblasti informatiky
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • platný certifikát PRINCE 2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • samostatnosť, spoľahlivosť a svedomitosť
 • schopnosť rýchlo sa učiť a prispôsobovať novým podmienkam
 • precíznosť vo vykonávanej práci
 • znalosť usporiadania verejnej správy na Slovensku s dôrazom na kompetencie, regionálnej územnej samosprávy,
 • základný prehľad o mimovládnom sektore na Slovensku / v regióne.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu

e/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel a MS Project),

 

Pracovná náplň zamestnanca:

 • projektové riadenie participatívnych procesov,
 • v období od prijatia do 31.12.2023 sa spolupodieľa na implementácii aktivít projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP: „Podpora AAL v podmienkach TSK“.
 • podieľa sa na plánovaní zdrojov a projektových aktivít a úloh, tak aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady,
 • zabezpečuje metodiku a odbornú podporu projektu,
 • komunikuje s RO/SO v rámci odborne/obsahovej stránky projektu,
 • spolupracuje s dodávateľom riešenia v zmysle zmluvy o dielo a poskytnutí služby, vykonáva kontrolu a odborný dohľad nad prideleným projektom,
 • spolupracuje pri priebežnom monitorovaní pokroku realizácie projektu a napĺňania výsledkov projektu,
 • spolupracuje a podieľa sa na odovzdaní projektu v dohodnutom termíne,
 • spolupracuje pri tvorbe projektových plánov s dôrazom na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov,
 • vykonáva priebežnú kontrolu dodávaných IKT technológií,
 • zabezpečuje podpornú a konzultačnú činnosť pri nasadzovaní IT riešenia,
 • zabezpečuje priebežné centrálne zverejňovanie výstupov projektu v súlade s vyhláškou o riadení projektov, publikovanie údajov o projekte v Metainformačnom systéme MIRRI a ASPR v zmysle zmluvy o NFP,
 • analytické a metodické činnosti v oblasti projektového riadenia na úrovni samosprávneho kraja,
 • podieľa sa na sledovaní časových harmonogramov realizácie schválených projektov v zmysle verifikovaných zmlúv,
 • zúčastňuje sa na odborných špecializovaných školeniach a seminárov v oblasti, ktorú zabezpečuje, štúdiom priebežne vydávaných právnych predpisov dbá o svoj neustály odborný rast,
 • zabezpečuje a koordinuje dodržiavanie registratúrneho poriadku TSK pri nakladaní s písomnosťami, vedie príslušnú agendu realizovaných projektov,
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri výkone verejnej službe a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru,
 • vykonávanie úlohy správcu informačného systému technických prostriedkov,
 • správa a údržba serverov a sieťových zariadení,
 • participácia na projektoch rozvoja informačných systémov,
 • správa obsahu webovej stránky cez administratívne prostredie,
 • zverejňovanie informácii a dokumentov na webovom sídle a na portáli Centrálneho registra zmlúv
 • správa a údržba telefónnej ústredne a telefónnych prístrojov,
 • pravidelná aktualizácia systémov, kontrola záloh,
 • dohľad nad bezpečnosťou siete, pravidelná kontrola sieťových zariadení,
 • administrácia poštového servera/správy registratúry, vytváranie emailových kont,
 • inštalácia a servis klientskych počítačov, správa softvéru, riešenie problémov a nastavení,
 • inštalácia a údržba lokálnych tlačiarní,
 • údržba centrálnych tlačiarní, výmena tonerov a papiera,
 • správa hardvéru,
 • správa sieťových zložiek, vytváranie prístupových oprávnení,
 • správa internetového pripojenia, komunikácia a hlásenie porúch cez Govnet,
 • riešenie technických a sieťových problémov,
 • tvorba vnútorných predpisov a metodických pokynov za oblasť IT

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a certifikát PRINCE 2

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je min 1 700,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe, zručností a referencií.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ - VK Referent oddelenia informatiky “,

alebo        

B.) e-mailom:

personálne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadosti o účasť na výberovom konaní je 26.11.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je december 2021.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK - https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

 

V Trenčíne dňa  11.11.2021

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK