Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia informatiky

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia informatiky

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti referenta oddelenia informačných technológií na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu v oblasti informačných technológií,

d) byť odborne spôsobilý, samostatný, komunikatívny, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, pracovať v tíme, mať príjemné vystupovanie orientované na klienta,

e) mať prax v oblasti minimálne 3 roky

 

Kvalifikačný predpoklad:

 • Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (technického smeru v oblasti IT alebo elektrotechnickej)

 

Výberové kritériá:

 • znalosť Microsoft Office, elektronickej komunikácie, automatizovanej práce s dátami (znalosť ITMS výhodou),
 • znalosť Windows server 2003 a novší
 • znalosť Linux
 • znalosť správy active directory
 • znalosť TCP/IP
 • znalosť prevádzky a údržby PC, periférií a softwarového vybavenia
 • výhodou je aktívna znalosť anglického alebo iného svetového jazyka,
 • výhodou je znalosť projektového riadenia (aj práca s MS Project)
 • výhodou je znalosť sieťových produktov od spoločnosti Cisco
 • byť držiteľom vodičského oprávnenia – skupina „B“.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch a školeniach, ktoré majú vzťah k požadovanej práci,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe,
 • motivačný list.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 400,- eur v závislosti od odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK Ref. odd. informatiky“,

alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 09.03.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je apríl 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK