Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia investícií – ekonóm

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia investícií – ekonóm Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ ovládať legislatívu a vedieť samostatne vykonávať odbornú špecializovanú prácu v oblasti rozpočtu a financovania vo verejnej správe,

e/ mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického, stavebného zamerania,

f/ mať prax a skúsenosti min. 2 roky v oblasti rozpočtovania,

g/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel na pokročilej úrovni),

h/ ekonomická prax v samospráve alebo štátnej správe je výhodou.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
  • motivačný list,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 100,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja“,

alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk, zuzana.kosova@tsk.sk.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadosti o účasť na výberovom konaní je 30.06.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je august 2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK