Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií (zastupovanie počas MD a RD)

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia investícií

Trenčianskeho samosprávneho kraja

(zastupovanie počas MD a RD).

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa ( stavebné zameranie VŠ resp. SŠ)

e/ výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),

g/ výhodou je mať znalosti z rozpočtovania stavieb a ovládanie programu CENKROS.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 100,- eur.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

 

A.) e-mailom:

personalne@tsk.sk

 

alebo

 

B.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 29.05.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je jún 2022.

 

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK.

 

V Trenčíne dňa 11.05.2022

 

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK