Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií (zastupovanie počas MD a RD)

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

 výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia investícií

Trenčianskeho samosprávneho kraja

(zastupovanie počas MD a RD).

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. byť bezúhonný,
 2. spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,
 3. byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,
 4. mať VŠ vzdelanie II. stupňa ( stavebné zameranie VŠ resp. SŠ)
 5. výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,
 6. mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),
 7. výhodou je mať znalosti z rozpočtovania stavieb a ovládanie programu CENKROS.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat je 1 100,- eur.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) e-mailom:

personalne@tsk.sk

 

alebo

 

B.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja“.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 30.09.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je október 2022.

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uchádzača sú zverejnené na webovom sídle TSK https://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov.

 

V Trenčíne dňa 13.09.2022

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK