Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania

T r e n č i a n s k y   s a m o s p r á v n y   k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania,

e/ výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),

g/ mať znalosti z rozpočtovania stavieb, výhodou je ovládanie programu CENKROS.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu :

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK ref. odd. investícií, ŽP a ÚP“.

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je 14.12.2015. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Predpokladaný nástupný termín je 01.01.2016.

 

V Trenčíne dňa 13.11.2015

 

 

                                                                                       Mgr. Juraj Gerlici

                                                                                          riaditeľ Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK