Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania – územné plánovanie

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania TSK – územné plánovanie 

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa, fakultu architektúry, študijný odbor 5.1.1. - Architektúra a urbanizmus, prípadne byť študentom posledného ročníka citovanej fakulty a študijného odboru,

e/ mať znalosti príslušnej legislatívy v oblasti územného plánovania - Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch,

f/ mať znalosti z procesu prípravy a návrhu územného plánovania,

g/ mať znalosť z práce s výpočtovou technikou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK ,
  • profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní, v prípade študentov urbanizmu končiaceho štúdium v r. 2018 potvrdenie o návšteve VŠ.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

A.):

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE“,

alebo

B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 12.03.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný termín nástupu je júl 2018.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK