Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

 

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia investícií, životného prostredia a územného plánovania Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné, morálne a kvalifikačné predpoklady na požadované miesto,

c/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

d/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania,

e/ výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb a z investičnej činnosti,

f/ mať znalosti z práce s výpočtovou technikou (Word, Excel),

g/ výhodou je mať znalosti z rozpočtovania stavieb a ovládanie programu CENKROS.

    Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • prehľad doteraz vykonávanej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) :

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ- VK referent odd. IŽPaÚP Trenčianskeho samosprávneho kraja“,

alebo B.) e-mailom:

viliam.zahumensky@tsk.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 23.07.2018. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

 

Predpokladaný termín nástupu je  podľa dohovoru.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK