Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. mať skúsenosti s prácou s médiami
 2. mať základné znalosti z oblasti verejnej správy
 3. ovládať svetový jazyk slovom a písmom – prednostne anglický
 4. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 5. byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, prispôsobivý, mať príjemné vystupovanie,...
 6. byť bezúhonný,

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 1. žiadosť o účasť na VK
 2. profesijný štruktúrovaný životopis
 3. motivačný list,
 4. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 5. doklad o jazykovej spôsobilosti
 6. súhlas so spracovaním a evidovaním osobných údajov počas VK.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

e-mail: info@tsk.sk, predmet správy: VK KOMUNIKÁCIA

V prípade zaslania poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK KOMUNIKÁCIA“.

 

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí    o    účasť    na   výberovom   konaní  je 29.1.2016. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK