Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Pracovné miesto sa obsadzuje najmä pre výkon kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom, ale tiež hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Taktiež vykonáva kontrolu vybavovania sťažností a petícií v organizáciách v ZP TSK. Výsledky kontroly sumarizuje, vyhodnocuje a závery z kontroly spracováva formou „záznamu“ a „správy“ o výsledku kontroly, ktorý predkladá hlavnému kontrolórovi na ďalšie posúdenia a vyvodenie záverov z výsledku kontroly. 

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť  riešiť odborné problémy, asertívny, komunikatívny,

d/ ovládať základné zákony týkajúce sa výkonu práce vo verejnom záujme a súvisiace zákony, normy, nariadenia pre výkon kontroly v samospráve,

e/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa  - ekonomického resp. právnického zamerania  – výhodou je absolvovanie vzdelávania a školení v oblasti kontroly vo verejnej alebo štátnej službe,

f/ mať prax min. 3 roky pri vykonávaní kontroly vo verejnej alebo štátnej službe, alebo min. 5 rokov práce v oblasti rozpočtovania a/alebo účtovníctva vo verejnej službe,

g/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a kurzoch, školeniach majúcich vzťah k požadovanej práci.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej  odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   kontrola HaNsMaKVS“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 15.04.2021.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je máj 2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK