Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Pracovné miesto sa obsadzuje najmä pre výkon kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výsledky kontroly sumarizuje, vyhodnocuje a závery z kontroly spracováva formou „záznamu“ a „správy“ o výsledku kontroly, ktorý predkladá hlavnému kontrolórovi na ďalšie posúdenia a vyvodenie záverov z výsledku kontroly. 

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a) byť bezúhonný,

b) spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c) byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý, vedieť  riešiť odborné problémy, asertívny, komunikatívny,

d) ovládať základné zákony týkajúce sa výkonu práce vo verejnom záujme a súvisiace zákony, normy, nariadenia pre výkon kontroly v samospráve,

e) mať VŠ vzdelanie II. stupňa  - ekonomického resp. právnického zamerania  – výhodou je absolvovanie vzdelávania a školení v oblasti kontroly vo verejnej alebo štátnej službe,

f) mať prax min. 3 roky pri vykonávaní kontroly vo verejnej alebo štátnej službe, alebo min. 5 rokov práce v oblasti rozpočtovania a/alebo účtovníctva vo verejnej službe,

g) mať vodičské oprávnenie sk. „B“.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a kurzoch, školeniach majúcich vzťah k požadovanej práci.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov    pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej  odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   kontrola RP a VK“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

zuzana.kosova@tsk.sk

 

Dátum   uzávierky   prijímania   žiadostí    o    účasť    na     výberovom     konaní   je 15.04.2021.  Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je máj 2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK