Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia – mzdový účtovník, personalista

 Trenčianskeho samosprávneho kraja

(na dobu určitú počas zastupovania MD a RD)

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný/á/,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ mať  VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, právneho zamerania,

d/ byť odborne spôsobilý, samostatný, flexibilný, cieľavedomý, vedieť riešiť problémy, ochotný učiť sa nové veci, komunikatívny,

e/ mať znalosť príslušnej legislatívy z oblasti personalistiky, miezd, registratúry, verejnej služby a iných zákonov a predpisov dotýkajúcich sa predmetu činnosti,

f/ mať dobrú znalosť kancelárskeho balíka MS Office – Word, Excel,...na úrovni pokročilý,

g/ mať skúsenosti a prax z oblasti mzdového účtovníctva, personalistiky, pracovného a sociálneho práva výhodou.  

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
  • motivačný list,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania + vysvedčenie o štátnej skúške.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. Zamestnávateľ poskytne plat min. 900,- eur. Bližšie informácie k platu a pracovnoprávnym vzťahom budú podané na VK.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín,

obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK  referent OPMMaKR TSK“,

alebo e-mailom na adresu viliam.zahumensky@tsk.sk.

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 08.07.2019.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Predpokladaný nástupný termín je  august 2019.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK