Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

T r e n č i a n s k y s a m o s p r á v n y k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesto

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ byť bezúhonný,

b/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

c/ byť samostatný, komunikatívny, flexibilný, asertívny, ochotný učiť sa nové veci, cieľavedomý,    

d/ mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti,

e/ ovládať užívateľsky prácu s počítačom,

f/ mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – právnické,

g/ právna prax v trvaní minimálne 1 rok (prax v oblasti prevodov nehnuteľností a pozemkového práva výhodou)

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • motivačný list,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
  • doklad o absolvovaných kurzoch a školeniach majúcich vzťah k požadovanej práci – výhodou,

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK OPSMaVO“.

 

Dátum  uzávierky  prijímania  žiadostí o účasť na výberovom konaní je 25.01.2016 Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK