Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie dvoch miest

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Pracovné miesto sa obsadzuje na zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a iných právnych záležitostí, vrátane zastupovania Trenčianskeho samosprávneho kraja v právnych sporoch.

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/  prvé obsadzované miesto si vyžaduje právnu prax v trvaní minimálne 1 rok (prax v oblasti prevodov nehnuteľností a pozemkového práva výhodou)

b/  druhé obsadzované miesto si vyžaduje dôkladné ovládanie zdravotníckej legislatívy a správneho práva so zameraním na zdravotníctvo  

c/  byť bezúhonný,

d/  spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

e/  byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, komunikatívny, asertívny, ochotný učiť sa nové  veci, cieľavedomý, vedieť  riešiť odborné problémy,

f/  mať VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické,

g/  mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti

h/  ovládať užívateľsky prácu s počítačom,

i/  mať vodičské oprávnenie sk. „B“ výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu :

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   PRÁVNE“,

alebo

B.) e-mailom na adresu:

viliam.zahumensky@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.01.2020. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je marec 2020.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK