Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasuje

výberové konanie  na obsadenie miesta

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas PN, MD a RD)

 

Pracovné miesto sa obsadzuje na zabezpečovanie právnej agendy a agendy správy majetku ( napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a iných právnych záležitostí, zverejňovanie dokumentov, správa nehnuteľného majetku)

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

a/ mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti

b/ byť bezúhonný,

c/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,

d/ byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, komunikatívny, asertívny, ochotný učiť sa nové  veci, cieľavedomý, vedieť  riešiť odborné problémy,

e/ mať VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické,

f/ ovládať užívateľsky prácu s počítačom,

g/ mať vodičské oprávnenie sk. „B“ výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  • žiadosť o účasť na VK
  • motivačný list,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej  odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

 

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK PRÁVNE“,

alebo  

 

B.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 09.05.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je máj/jún 2022.

 

V Trenčíne dňa 25.04.2022

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK  

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK