Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania – administratívny pracovník

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta na dobu určitú počas MD a RD

Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania – administratívny pracovník Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Požiadavky na uchádzača:

  1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  2. základná znalosť zákona o verejnom obstarávaní; skúsenosti z oblasti verejného obstarávania sú vítané,
  3. počítačové znalosti Microsoft PowerPoint, Word a Excel na úrovni expert,
  4. základné znalosti z oblasti verejnej správy,
  5. splnenie osobnostných a morálnych predpokladov na požadované miesto: samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, asertivita, ochota učiť sa nové veci, cieľavedomosť, dôkladnosť,...
  6. bezúhonnosť.

Náplň práce, ktorú bude zamestnanec vykonávať:

- vypracovávanie analýzy a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,

- vybavovanie ucelených odborných agend v oblasti verejného obstarávania,

- posudzovanie a spracovávanie odbornej agendy súvisiacej s plánom verejného obstarávania a so žiadosťami o súhlas na začatie verejného obstarávania,

- zabezpečovanie sledovania kapitálových a bežných výdavkov z rozpočtu TSK a v  organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,

- spolupráca so zamestnancami úradu TSK,

- zabezpečovanie archivácie dokumentácie z verejného obstarávania,

- zabezpečovanie sledovania termínov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- evidovanie dokumentácie verejného obstarávania pre oblasť verejného obstarávania,

- vedenie pridelenej korešpondencie za oblasť verejného obstarávania,

- dodržiavanie ustanovenia Registratúrneho poriadku TSK a Registratúrneho plánu TSK,

- zabezpečovanie výkonu základnej finančnej kontroly za iné odborné činnosti,

- spolupráca so zamestnancami úradu TSK pri výkone svojich  agend,

- zabezpečovanie a vykonávanie ďalších činností v pôsobnosti oddelenia a úradu podľa pokynov vedúceho oddelenia, riaditeľa úradu TSK a predsedu  TSK.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

  1. žiadosť o účasť na VK
  2. profesijný štruktúrovaný životopis
  3. motivačný list,
  4. doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

 

Pracovný pomer s úspešným uchádzačom bude uzatvorený na dobu určitú od 01.05.2017 na zastupovanie zamestnankyne počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť overené fotokópie) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a KR

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

e-mail: viliam.zahumensky@tsk.sk , predmet správy: VK  PRÁVNE - ADMINISTRATÍVA

V prípade zaslania poštou obálku označiť v ľavom hornom rohu  „NEOTVÁRAŤ – VK  PRÁVNE - ADMINISTRATÍVA“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 21.04.2017. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK