Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas MD a RD)

Pracovné miesto sa obsadzuje na zabezpečovanie právnej agendy a agendy správy majetku (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a iných právnych záležitostí, zverejňovanie dokumentov, správa nehnuteľného majetku).

 

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 1. mať znalosť legislatívy a primerané odborné vedomosti
 2. byť bezúhonný,
 3. spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 4. byť samostatný, odborne spôsobilý, flexibilný, komunikatívny, asertívny, ochotný učiť sa nové veci,
 5. cieľavedomý, vedieť riešiť odborné problémy,
 6. mať VŠ vzdelanie II. stupňa - právnické, pozícia vhodná pre absolventa
 7. ovládať užívateľsky prácu s počítačom,
 8. mať vodičské oprávnenie sk. „B“ výhodou.

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na VK
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania.

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnávateľ poskytne plat min. 1 000,- eur v závislosti od predchádzajúcej odbornej praxe.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie):

A.) na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín.

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK   PRÁVNE“,

alebo        

 

B.) e-mailom na adresu:

personalne@tsk.sk

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 19.07.2022. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je august 2022.

       

V Trenčíne dňa 28.06.2022

 

 

Ing. Marek Briestenský

poverený riadením Ú TSK

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK